- Ponuky práce pre Slovensko i zahraničie. INformuj a INzertuj zadarmo!


Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve

1. Podstata oceňovania

Obsah účtovnej informácie o stave jednotlivých druhov majetku a záväzkov je určený zložkami :
naturálnym (hmotným) vyjadrením vo fyzických jednotkách

priradením oceňovacej veličiny (ceny) k takto vyjadrenému majetku.
(hodnotové vyjadrenie)

Oceňovanie – spôsob vyjadrovania jednotlivých súčastí majetku a záväzkov v peňažných jednotkách (cenách).

Použitý spôsob ocenenia majetku priamo ovplyvňuje :
výšku vykazovaných aktív a pasív

výšku vykazovaného výsledku hospodárenia.

Objektom oceňovania sú :

jednotlivé časti majetku a záväzkov podniku
podnik ako celok

Podnik oceňuje majetok a záväzky ku dňu ocenenia :
 ku dňu vzniku (zápisu účtovného prípadu
 ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
 k inému dňu ak to vyžaduje iný zákon

2. Oceňovacie veličiny – ceny
Oceňovacie veličiny (oceňovacie základne) – príslušné druhy cien, ktoré používajú pri oceňovaní majetku a záväzkov.

Jednotlivé druhy cien sa zatrieďujú z časového a obsahového hľadiska :
 ceny minulosti (historické)
 ceny prítomnosti (bežné)
 ceny budúcnosti (vopred stanovené, rozpočtované, plánované)

DRUHY CIEN

z hľadiska času z hľadiska obsahu
ceny minulosti (historické) obstarávacia cena
vlastné náklady
menovitá hodnota .
ceny prítomnosti (bežné) reprodukčná cena
realizačná cena
kurzová cena .
ceny budúcnosti plánované ceny
plánované vlastné náklady
súčasná hodnota .

1. Ceny historické :
A) Obstarávacia cena – cena, za ktorú bol majetok obstaraný, a náklady,
ktoré súviseli s jeho obstaraním (napr. prepravné, clo, poplatky,…).
B) Ocenenie vlastnými nákladmi – oceňuje sa majetok vytvorený vlastnou
činnosťou. Náklady tvoria priame náklady vynaložené na vytvorenie
majetku.
C) Menovitá hodnota (cena) – cena, ktorá je na príslušnom druhu majetku
vyznačená (napr. peniaze, ceniny) alebo na ktorú majetok (pohľadávka)
či záväzok znejú.

2. Ceny bežné :
A) Reprodukčná cena – cena, za ktorú by bolo možné oceňovanú zložku
majetku toho istého druhu a v rovnakom rozsahu obstarať ku dňu jej
ocenenia.
B) Realizačná cena- cena ako výsledok jednania sa a dohody medzi predá-
vajúcim a kupujúcim.

3. Ceny budúcnosti :
Predstavujú všetky druhy predpokladaných pravdepodobných, vopred
stanovených cien (napr. pravdepodobné ceny na trhu v budúcnosti, vopred stanovené vlastné náklady.

3. Základné spôsoby oceňovania
3.1. Základné predpoklady oceňovania a všeobecné účtovné zásady pri oceňovaní :
 zásada verného a pravdivého zobrazenia
 predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti podniku
 zásada opatrnosti
 predpoklad stálosti kúpnej sily peňažnej jednotky.
3.2. Oceňovacie princípy :
 princíp historickej ceny
 princíp bežnej, dennej ceny
 realizačný princíp
 princíp nižšej ceny.

3.3. Oceňovanie majetku a záväzkov podľa zákona o účtovníctve :
Zákon stanovuje uplatnenie účtovných zásad a princípov oceňovania :
 akruálny princíp
 princíp peňažných tokov
 zásada opatrnosti
 princíp nižšej ceny

Jednotlivé zložky majetku a záväzkov sa v bežnom účtovníctve :
Druh majetku alebo záväzku : Použitá oceňovacia veličina :

1. Hmotný majetok (okrem zásob) :
a) nakúpený obstarávacia, reprodukčná
b) vytvorený vlastnou výrobou vlastné náklady
2. Zásoby :
a) nakúpené obstarávacia
b) vytvorené vlastnou činnosťou vlastné náklady
3. Peňažné prostriedky a ceniny menovitá hodnota
4. Cenné papiere a deriváty, podiely na ZI obstarávacia cena
5. Pohľadávky a záväzky :
a) pri ich vzniku nominálna hodnota
b) pohľadávky nadobudnuté odplatne
a vkladom do základného imania obstarávacia cena
6. Nehmotný majetok :
a) nakúpený obstarávacia
b) vytvorený vlastnou činnosťou vlastné náklady, reprodukčná
(nižšia)