- Ponuky práce pre Slovensko i zahraničie. INformuj a INzertuj zadarmo!


Účtovné zápisy a účtovné knihy

Účtovné zápisy a účtovné knihy

2.1. Účtovné zápisy
Účtovné prípady v priebehu účtovného obdobia sa zaznamenávajú v písomnej forme účtovnými zápismi na základe účtovných dokladov v účtovných knihách.

Účtovné zápisy:
 zrozumiteľné
 prehľadné
 trvanlivé
 v slovenskom jazyku

Účtovné zápisy usporiadané :
 z časového hľadiska (chronologicky)
 z vecného hľadiska (systematicky)

2.2. Účtovné knihy
Podniky, ktoré vedú podvojné účtovníctvo, vedú účtovné knihy v postupnosti :
 denník (z časového hľadiska)
 hlavná kniha (z vecného hľadiska)
 knihy analytickej evidencie (podľa rozhodnutia účt.jednotky)
1. Denník
Denník – účtovná kniha, v ktorej sú účtovné záznamy usporiadané časovo.
Hlavný denník (všeobecný) :
– ďalšie (čiastkové) denníky : . pokladničný denník (pokladničná kniha)
. denník prijatých faktúr
. denník vystavených faktúr
Kontrolná funkcia – preukázanie úplnosti účtovníctva.
2. Hlavná kniha
Hlavná kniha – ucelená sústava syntetických účtov, ktoré sa v podniku používajú. (Ucelenosť vyplýva z podvojnosti účtovníctva, z bilančného princípu, zápisy vždy podvojne a súvzťažne).

Hlavná kniha vychádza z triedenia údajov v denníku, preto sa v nej prepája časové triedenie s vecným triedením.

Hlavná kniha na syntetických účtoch súvahových i výsledkových sleduje stav a pohyb aktív, pasív, nákladov a výnosov utriedených vecne.

Syntetické účty hlavnej knihy obsahujú tieto sumy :
 začiatočné stavy účtov (súvahových) ku dňu otvorenia HK
 súhrnné obraty strany Má dať a strany Dal účtov, najviac za mesiac
 zostatky súvahových účtov a stavy výsledkových účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

2.2.1 Knihy analytickej evidencie
Obsahujú potrebné analytické účty. AÚ majú poskytnúť podrobnejšie údaje k daným syntetickým účtom. Sú rozkladom niektorých syntetických účtov podľa potrieb riadenia.

Zhoda medzi AÚ a im zodpovedajúcich účtov syntetických sa overuje pomocou kontrolnej súpisky.

Právnická osoba účtovné knihy :
 otvára
 uzaviera

2.2.2 Vnútorný kontrolný systém účtovníctva
Proces spracovania účtovných informácií :
 účtovný doklad
 denník
 hlavná kniha
 knihy analytickej evidencie
 účtovná uzávierka
 účtovná závierka
 účtovné výkazy