- Ponuky práce pre Slovensko i zahraničie. INformuj a INzertuj zadarmo!


Vzor výpovede zo strany zamestnanca

Pracovný pomer možno skončiť:
a) dohodou (obojstrannou)
b) výpoveďou
c) okamžitým skončením
d) skončením prac.pomeru v skúšobnej dobe

Vzor výpovede z pracovného pomeru

Zamestnanec:

meno a priezvisko: …..
adresa trvalého pobytu: …..

Zamestnávateľ: 

názov  spoločnosti: …..
adresa spoločnosti: …..

Vec: Výpoveď

Podľa ustanovenia § 67 Zákonníka práce dávam

výpoveď z  pracovného pomeru vzniknutého od …… ku dňu ….. .
Pracovný pomer sa končí mojou stranou uplynutím vopred dohodnutej / podpísanej výpovednej lehoty.

V meste: ……             dňa …….

Prevzal ………. dňa ………